REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym między innymi składania i realizacji Zamówień, korzystania z Konta Klienta, tryb postępowania reklamacyjnego, uprawnienia związane z odstąpieniem od Umowy sprzedaży.

 2. Regulamin jest udostępniany Klientowi pod adresem Regulamin sklepu nieodpłatnie, przed zawarciem Umowy sprzedaży, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu Teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. wersji, która jest obowiązująca i zaakceptowana przez Klienta w momencie złożenia Zamówienia.

 4. Zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług Konta Klienta wskazanych w niniejszym Regulaminie następuje pod warunkiem rejestracji w Sklepie Internetowym, zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu.

 5. Przez zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług Konta Klienta Sprzedawca zobowiązuje się do stałego świadczenia na rzecz Klienta usług dostępu do Konta Klienta oraz korzystania ze Sklepu Internetowego w pełnym zakresie na podstawie, w ramach i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§2 DEFINICJE 

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

  1. Sprzedawcy” – należy przez to rozumieć: kochamżagle.pl Monika Filipek, siedziba: 65-548 Zielona Góra, ul. Mragowska 18/2, NIP: 7162258502, REGON: 382121584, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - który prowadzi Sklep Internetowy i za jego pośrednictwem dokonuje sprzedaży Towarów;

  2. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystającą ze Sklepu Internetowego, w tym przy pomocy utworzonego dla niej przez Sprzedawcę Konta Klienta;

  3. Konsumencie” - należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną, korzystającego ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonującego zakupów, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta;

  4. Stronach – należy przez to rozumieć łącznie Sprzedawcę i Klienta;

  5. Umowie sprzedaży” – należy przez to rozumieć umowę zawartą na odległość, której przedmiotem jest sprzedaż przez Sprzedawcę Towaru na rzecz Klienta zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

  6. Sklepie Internetowym” – należy przez to rozumieć platformę internetową www.kochamzagle.pl administrowaną przez Sprzedawcę, dostępną on-line poprzez witrynę www.kochamzagle.pl, za pośrednictwem której Klient może dokonać zakupu Towarów;

  7. Systemie Teleinformatycznym” - należy przez to rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.);

  8. Usłudze” - należy przez to rozumieć szkolenie z zakresu uprawiania turystyki wodnej, egzamin na uprawnienie do uprawiania turystyki wodnej lub rejs prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, które mogą być przedmiotem Umowy sprzedaży. Zdjęcia mają charakter poglądowy.

  9. Koncie Klienta” – należy przez to rozumieć indywidualne konto założone dla Klienta w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, przy pomocy którego Klient korzysta z dostępu do Sklepu Internetowego oraz ma możliwość między innymi składania Zamówień w sposób uproszczony;

  10. Adresie Elektronicznym” – należy przez to rozumieć oznaczenie Systemu Teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

  11. Cenie” – należy przez to rozumieć wartość brutto Towaru wyrażoną w walucie PLN, uwzględniającą podatek od towarów i usług. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Usługi wraz z innymi kosztami) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta;

  12. Danych Osobowych” - należy przez to rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

  13. Administratorze Danych Osobowych” - należy przez to rozumieć Sprzedawcę, który występując w tej roli samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych;

  14. Regulaminie” - należy przez to rozumieć niniejszy dokument;

  15. RODO” – należy przez to rozumieć ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04);

  16. Zamówieniunależy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające: rodzaj i ilość zamawianych Usług; rodzaj i wysokość płatności; miejsce świadczenia Usługi, dane Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.

 2. Informacje o Usługach zamieszczone w Sklepie Internetowym nie są równoznaczne z tym, że Usługi są faktycznie dostępne u Sprzedawcy i jest możliwa realizacja Zamówienia na nie.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług prezentowanych w Sklepie Internetowym, wprowadzenia nowych Usług do oferty, usuwania Usług z oferty lub zmianę ich opisu, prowadzenia akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym, w szczególności na podstawie regulaminu danej promocji. Wprowadzone zmiany nie wpływają na skuteczność i wykonywanie złożonych wcześniej Zamówień przez Klienta.

 4. Sprzedawca zapewnia dostępność Sklepu Internetowego dla Klienta wyłącznie on-line i pod warunkiem zapewnienia przez Klienta na jego własny koszt:

  1. sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym pozwalającym na korzystanie z zasobów sieci Internet,

  2. połączenia z siecią Internet;

  3. dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;

  4. prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej w najnowszej oficjalnej wersji z włączoną opcją obsługi plików typu „cookies” (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera)

 5. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Sklep Internetowy jest dostępny dla Klienta w okresie korzystania przez niego ze Sklepu Internetowego, przez całą dobę i siedem dni w tygodniu.

 6. Sprzedawca zastrzega możliwość zaistnienia niedostępności on-line Sklepu Internetowego dla Klienta celem zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności Sklepu Internetowego na potrzeby napraw, konserwacji, usuwania awarii, wprowadzania niezbędnych adaptacji, zmian i innych tym podobnych czynności.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego, zarówno poprzez rozbudowywanie go o nowe funkcje jak i zmiany istniejącej funkcjonalności.

§4 KONTO KLIENTA 

 1. Warunkiem korzystania przez Klienta z pełnego zakresu funkcjonalności Sklepu Internetowego jest akceptacja postanowień Regulaminu, nieodpłatna rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym i potwierdzenie tej rejestracji przez Sprzedawcę.

 2. Założenie Konta Klienta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 3. Poprzez zarejestrowanie Konta Klienta oraz akceptację postanowień Regulaminu, Klient składa oświadczenie woli wyrażające zgodę na świadczenie drogą elektroniczną usług prowadzenia Konta Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 4. Podczas rejestracji Konta Klienta wprowadza on ustalone przez siebie i znane tylko sobie login i hasło. Klient ma obowiązek dbać, aby jego login i hasło pozostały poufne, a w szczególności nie może ich udostępniać osobom nieuprawnionym.

 5. Klient powinien w celu rejestracji Konta Klienta:

  1. wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Sklepie Internetowym;

  2. wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe;

  3. zaakceptować Regulamin.

 6. Dane wpisane do formularza rejestracyjnego podczas rejestracji Konta Klienta powinny dotyczyć Klienta oraz powinny być prawdziwe.

 7. Podczas rejestracji Konta Klienta na wskazany we wniosku rejestracyjnym Adres Elektroniczny wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym, z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji Konta Klienta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

 8. Sprzedawca może odmówić przyjęcia rejestracji Konta Klienta i zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z ważnych przyczyn.

§5 ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA 

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem elektronicznego formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Klient może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się do Konta Klienta bądź bez Konta poprzez podanie danych wskazanych w elektronicznym formularzu Zamówienia niezbędnych do realizacji Zamówienia.

 3. Celem złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient dodaje wybrane przez siebie usługi do koszyka dokonując wyboru rodzaju i liczby usług oraz naciskając przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” oraz podejmuje inne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty, w tym wskazuje sposób dostawy i formę płatności. Następnie Klient składa Zamówienie przez wysłanie elektronicznego formularza Zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu Internetowego przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (lub jemu równoważny). W celu złożenia Zamówienia konieczna jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu przez Klienta. W podsumowaniu Zamówienia, przed jego wysyłką do Sprzedawcy, Klient otrzymuje informację o głównych cechach zamawianych Usług, łącznym koszcie Zamówienia, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie go obciążają w związku z Zamówieniem.

 4. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Usług będących przedmiotem Zamówienia.

 5. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta Adres Elektroniczny informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja ta stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, co jest równoznaczne z zawarciem przez Strony Umowy sprzedaży.

 6. Wiążąca i ostateczna jest Cena podana w koszyku, w chwili składania Zamówienia przez Klienta.

 7. Za Zamówienie złożone w Sklepie Internetowym Klient może zapłacić przelewem tradycyjnym na rachunek płatniczy Sprzedawcy: 63 1240 6843 1111 0010 8812 1294 prowadzony przez PEKAO S.A. albo przy pomocy płatności elektronicznych i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem operatorów płatności elektronicznych.

 8. Klient dokonując płatności zostanie poinformowany o jej wysokości bezpośrednio przed jej dokonaniem, a także o dostępnych metodach płatności oraz o danych operatora realizującego płatności. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.

 9. W celu dokonania płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych, do którego zostanie przekierowany ze Sklepu Internetowego, oraz niezwłocznie dokonać zapłaty za złożone Zamówienie.

 10. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na stosowanie i przekazywanie przez Usługodawcę faktur elektronicznych niewymagających podpisów stron w formacie pdf poprzez wysyłanie ich na wskazany przez Klienta Adres Elektroniczny. Sprzedawca dostarcza Klientowi fakturę drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu płatności za Zamówienie.

 11. Składając Zamówienie Klient zobowiązuje się wziąć udział w szkoleniu w wybranym terminie.

 12. Sprzedawca dołącza do każdego dostarczanego Zamówienia potwierdzenie sprzedaży w postaci faktury VAT lub paragonu fiskalnego. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, powinien zaznaczyć pole „Chcę otrzymać fakturę VAT” w formularzu zakupu i podać NIP.

§6 ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG 

 1. Niniejszy rozdział nie dotyczy Umów Sprzedaży, lecz ma zastosowanie wyłącznie do umów o świadczenie drogą elektroniczną usług prowadzenia Konta Klienta.

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Sprzedawca dokona potwierdzenia rozwiązania umowy poprzez wysłanie Klientowi wiadomości na Adres Elektroniczny wskazany przez Klienta w Koncie Klienta.

 3. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie z ważnych przyczyn za 14-dniowym okresem wypowiedzenia. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na Adres Elektroniczny wskazany przez Klienta w Koncie Klienta.

 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wygasa w razie:

  1. Śmierci albo likwidacji Klienta;

  2. Likwidacji Sprzedawcy albo zaprzestania prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej.

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Sprzedawca jako Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Danych Osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.

 2. Sprzedawca korzysta w ramach Sklepu Internetowego z plików cookies i innych podobnych technologii, żeby poprawić efektywność i zaproponować Klientowi coraz doskonalsze funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz bardziej dopasowane reklamy. Jeśli Klient nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, może on zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub zastosowanie tzw. opt-out na stronie dostawcy danego rozwiązania technologicznego.

 3. Więcej informacji na temat przetwarzania Danych Osobowych przez Sprzedawcę znajduje się w Polityce Prywatności.

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie.

 2. Klientowi zakazuje się wprowadzania do obszaru Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność, zakres, kompletność, treść i zgodność z przepisami prawa danych wprowadzonych i przechowywanych w Koncie Klienta.

 3. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Klienta, przesyłane wiadomości Sprzedawcy na Adres Elektroniczny Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedającego przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie komputerowym używanym przez Klienta;

  2. nieprawidłowe działanie Sklepu Internetowego wynikające z okoliczności, że sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dostęp do Internetu Klienta nie spełniają wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie;

  3. konsekwencje podania przez Klienta błędnych lub niezgodnych z prawdą danych Klienta przy rejestracji Konta Klienta lub składaniu Zamówienia.

 4. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Sprzedawca nie odpowiada za treść, formę oraz poprawność informacji zawartych w tych odnośnikach. Przeglądanie zawartości odnośników odbywa się na własne ryzyko Klienta.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Sklepu Internetowego treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Sklepie Internetowym oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

 6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danej Usługi, niezależnie od źródła i podstawy prawnej roszczenia Klienta niebędącego Konsumentem, a także wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY 

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia zamówienia.

 2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 3. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu na Adres Elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Konsument może sformułować w następujący sposób (zachowanie poniższej formuły nie jest jednak obowiązkowe):

 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży

Nazwa Sprzedawcy: kochamzagle.pl Monika Filipek

e-mail Sprzedawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niniejszym odstępuję od zawartej przez mnie umowy zakupu następujących Usług: ____________________________________________________

Zamówione złożone w dniu ___________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta ____________________________________________

Adres Konsumenta ____________________________________________________

 

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.

 2. Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszelkie otrzymane płatności związane z Umową sprzedaży, od której Konsument odstępuje.

 3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności nastąpi tym samym kanałem płatności, jakiego Konsument użył celem zapłaty za Towar, o ile Sprzedawca i Konsument nie uzgodnią inaczej.

 4. Uprawnienia Konsumenta, o których mowa w niniejszym § 9 przysługują również Klientowi będącemu osobą fizyczną, zawierającemu umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§10 REKLAMACJE

 1. Klient może zgłaszać reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Sprzedawcę Umowy sprzedaży, w tym nienależytym wykonaniem Usługi, lub świadczeniem usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie w dowolnej formie, w tym w szczególności drogą elektroniczną na Adres Elektroniczny Sprzedawcy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową na adres Sprzedawcy.

 2. Celem sprawnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego powinno ono zawierać:

  1. Dane zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko/nazwę i adres Klienta, Adres Elektroniczny);

  2. Opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji;

  3. Oczekiwania Klienta co do sposobu zaspokojenia żądania reklamacyjnego;

  4. Dowód zapłaty.

 3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go dalszych działaniach związanych z rozpatrywaną reklamacją.

 4. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na Adres Elektroniczny podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 01.05.2022 r.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn takiej zmiany, i jednocześnie zobowiązuje się do informowania Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie kochamzagle.pl. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu – zamówienia takie są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dacie składania zamówienia.

 3. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie z upływem 7 dni od momentu udostępnienia ich treści na stronie kochamzagle.pl. W razie gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287ze zm.).

 5. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania Umowy sprzedaży Strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron będących przedsiębiorcami co do polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia, właściwym do ostatecznego rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 6. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich w szczególności:

  1. stały, polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej

  2. postępowanie mediacyjne w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, które prowadzone jest przed wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej;

  3. pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą udzielana przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

  4. platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage